Eltereschoul ONLINE - Cours EN LIGNE

 

L’Ecole des Parents J. Korczak de la Fondation Kannerschlass organise depuis 2002 toute sortes d’activités pour parents (conférences, groupes de parole, cours, soirées…) dans le but de les soutenir dans l’éducation de leurs enfants. Notre objectif a toujours été de rencontrer les parents en groupes et ainsi favoriser aussi les échanges entre les participants.

Etant donné que ces activités traditionnelles sont partiellement suspendues, l’Ecole des Parents a décidé d’offrir des conférences EN LIGNE.  

Voici le catalogue des thèmes disponibles pour les webinaires. 

Ces activités virtuelles peuvent  être organisées  tout aussi bien pour le grand public que sur demande pour un groupe de parents restreints ( p.ex. les parents d'une MR ou crèche, d'un cycle d'école, d'une entreprise, ..) tout comme les activités en présentiel. 

Informations et inscriptions auprès des antennes régionales.  

 

 

Petite Enfance- Klengt Kand

 

 

Langue/Sprooch

Thème

 

 

Soirée pour parents

Langue: LU, FR, DE

1+1 Une famille est née

Attachement/Lien et autonomie

Construire un lien sécurisant avec leur enfant, un défi important pour tous les parents!

Les besoins des enfants, les besoins des parents

Le choix d’une garde hors famille – comment préparer le bébé, les parents ?

 1+1 Eine Familie entsteht

Bindung und Autonomie

Eine sichere Bindung aufbauen, die große Herausforderung für Eltern

Die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse der Eltern

Eine gute Betreuung für unsere Kinder -  die Auswahl, die Vorbereitung

 

 

Soirée pour parents

Langue: LU, DE, FR, EN

Schlof Këndche schlof... wa Kanner den Elteren hire Schlof klauen !

Wie kennt se net dës Froen: Am eegene Bett schlofen? Co-sleeping? Wéi vill schlofe Kanner? Wat maache wann d'Kand an der Nuecht kräischt? Net an d'Bett goe wëll? ... Dësen Owend dréit sech alles ëm de Schlof. Mir schwätzen iwwer d'Wichtegkeet vum Schlof am allgemengen, d'Entwécklung vum Schlof bei de Kanner vun 0-4 Joer a beschreiwen och déi verschidde Schlofstéierungen. Dono ass Zäit fir Froen an Austausch.

 Dodo l’enfant dodo... quand les enfants volent le sommeil de leurs parents !

Qui ne connaît pas ces questions : faire dormir bébé dans son propre lit ? Dormir avec les parents ? Combien de temps dorment les enfants ? Que faire quand l'enfant pleure pendant la nuit ? Ou ne veut pas aller au lit ? ... Tout tournera autour du sommeil  lors de cette soirée. Nous parlerons de l’importance du sommeil en général, du développement du sommeil chez les enfants de 0-4 ans et nous décrirons les différents troubles de sommeil. Une large place sera réservée à l'échange et aux questions

 

 

Soirée pour parents

Langue: LU, FR, DE

Lassloossen a gläichzäiteg Halt ginn

Lassloossen ass ee Prozess, deen eis duerch eist ganzt Liewe begleet. D'Bindung ass liewenswichteg an ënnerstëtzt d'Entwécklung vum Kand. D'Kanner hunn awer och een natierlecht Bedierfnis no Autonomie. Wéi kënne mir als Elteren eng Balance fannen tëschent dem Besoin no Selbstännegkeet an dem Besoin vu Sécherheet? Wéi kënne mir eis Kanner an hirer Entwécklung ënnerstëtzen, si lassloossen an hinnen gläichzäiteg Halt ginn?

 Lâcher prise et soutenir en même temps

Trouver le bon moment pour lâcher prise est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Créer un lien d’attachement fort est vital pour l’enfant et l’aide à bien grandir. Mais, les enfants ont également un besoin naturel d’autonomie. Comment pouvons-nous, en tant que parents, trouver un équilibre entre le besoin d’autonomie et le besoin de sécurité ? Comment accompagner nos enfants dans leur développement, entre lâcher prise et soutenir en même temps ?

 

 

Soirée pour parents

Langue : PT, LU, FR

Règles et limites dans l’éducation des enfants

Lors de cette soirée nous aborderons les règles et limites à fixer, de même que les libertés à accorder aux enfants. Quand commencer ?  Quelles conséquences appliquer ? Et si ça fonctionne pas ?

 Regelen a Grenzen am Alldag mat eise Kanner

D’Grenzen, d’Regelen awer och d’Fräiheet an der Erzéiung vun eise Jongen a Meedercher sinn Thema vun dësem Owend: Wéini ufänken? Wéi soll een et mat de Konsequenze maachen? An wann et net funktionéiert?

 

 

Soirée pour parents

Langue: LU, FR, DE

Wann d’Emotiounen iwwerkachen

Wann eisem Kand seng Emotiounen iwwerkachen, wësse mir oft net direkt wéi mir reagéieren kënnen. Wa gutt zourieden näischt méi bréngt, musse mir aner Moyenen fannen fir mat eisem Kand erëm zur Rou ze kommen. Heiansdo gi mir souguer vun den staarken Gefiller matgerappt a musse fir d’éischt eis eegen Emotiounen erëm an den Grëff kréien, ier mir dem Kand hëllefen kënnen. Dir kritt hei e puer konkret Iddien, wéi et gelénge kann, bei staarke Gefiller "Damp ofzeloossen".

Faire face aux émotions intenses
Nous ne savons pas toujours comment faire face aux émotions intenses de notre enfant. Quand les mots ne suffisent plus, il nous faut d’autres moyens pour aider l’enfant à se calmer. Il arrive même que l’énergie de l’émotion nous submerge et nous met en difficulté de gérer nos propres émotions. L’intervenante propose quelques pistes pour évacuer l’émotion par le mouvement.

 

 

Soirée pour parents:

Langues: LU, DE, FR

D’Kommunikatioun mat klenge Kanner

D'Kommunikatioun ass e wichtege Bestanddeel vun enger Bezéiung. Wa se heiansdo zu Mëssverständnisser a Streidereie féiert, sou ka se awer och grouss Freed bereeden. Wéi kann ee gutt matenee kommunizéieren? Wéi en Afloss huet dat Non-Verbaalt op eis Matmënschen? Wéi kann ee méi effizient kommunizéieren? Op dësem Owend gesi mir déi verschidden Aspekter vun der Kommunikatioun a versichen zesummen ze verstoën, wéi mär si zu eise Gonschte kënnen asetzen.

 La communication avec les tout-petits

La communication est essentielle dans une relation; si elle peut parfois mener à des malentendus et conflits, elle peut aboutir également à  une grande joie. Quels sont les clés pour une communication  bienveillante ? Quels est l'importance des mots dans une phrase? Quels messages non-verbaux donnons-nous? Comment communiquer de façon efficace? Lors cette soirée, nous allons aborder la communication sous divers aspects et essayer de comprendre comment en tirer avantage.

 

 

 

Âge scolaire - Schoulkanner

 

 

Langue/Sprooch  

Thème- Thema

 

Soirée pour parents

Langue: LU, DE, FR

Léiere méi liicht gemaach!

 Wat heescht eigentlech „léieren“? Wéi eng Léierschwieregkeete gëtt et a wat kann een dogéint maachen? Wéi schaaft een doheem eng gutt Léieratmosphär? Wéi eng Roll spillen d’Elteren dobäi? Wéi vill Encadrement a wéi vill Eegestännegkeet brauche Kanner? Wéi kann ech mäi Kand motivéieren? Wat maachen ech wa mäi Kand zéi ass wann et ëm d’Hausaufgabe geet?

 Apprendre - un jeu d’enfants

Que signifie "apprendre"? Qelles difficultés d'apprentissage peut-on rencontrer chez l'enfant et comment réagir? Comment créer une bonne atmosphère de travail à la maison? Quel est le rôle des parents? Le juste équilibre entre encadrement et autonomie. Comment motiver son enfant? Comment gérer les devoirs à domicile?

Soirée pour parents

Langue: LU, FR

Mon corps et moi : En route pour l’adolescence

La puberté arrivera tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Afin que ni les enfants, ni vous, les parents, ne soyez pris au dépourvu, il est utile de s'y préparer. Or, souvent les mots nous manquent pour en parler. Au cours de l'atelier vous découvrirez des pistes pour parler de notre corps, des organes génitaux et de leurs changements au cours de la puberté. Un vocabulaire simple, non spectaculaire, qui permet déjà aux enfants d'avoir une base sur laquelle entamer le voyage vers l'adolescence.

Iwwert mäi Kierper schwätzen

D’Pubertéit kënnt fréier oder spéider. Fir dass weder äert Kand nach där als Elteren dovun iwwerrascht ginn, ass et wichteg, sech ze preparéieren. Mee, leider feelen eis dacks d’Wierder fir driwwer ze schwätzen. Am Laf vun dëser Aktivitéit kritt där éischt Piste gewisen, wéi ee mat de Kanner iwwert hire Kierper, hir Geschlechtsorganer an och déi Verännerungen, déi op si duer kommen, ka schwätzen. Een einfache Vokabular, onspektakulär, deen et de Kanner erlaabt sech gutt virbereet op de Wee an d’Pubertéit ze maachen.

Soirée pour parents

Langue: LU, DE, FR

Die Pubertät – ein Abenteuer

Wir packen die Koffer, um uns auf das Abenteuer Pubertät vorzubereiten. Wann beginnt dieser Lebensabschnitt? Was kommt auf die Eltern zu? Was brauchen wir um dieses Abenteuer gut zu überstehen? Was wir erreichen möchten:

Die Eltern kennen allgemeine Informationen zur Pubertät.

Sie wissen was auf sie zukommen wird und welche Stolpersteine sie vermeiden können.

Sie lernen sich selbst wahrzunehmen, wo ihre persönlichen Baustellen liegen und wie sie mit diesen umgehen können.

La puberté – une aventure

Nous faisons nos valises pour nous préparer à l'aventure de la puberté. Quand cette phase de la vie commence-t-elle ? Quel est l'avenir pour nous, parents? De quoi avons-nous besoin pour bien survivre à cette aventure?

Les objectifs seront:

Les parents connaissent les informations générales sur la puberté.

Ils savent à quoi s'attendre et quels sont les obstacles à éviter.

Ils apprendront à mieux se percevoir eux-mêmes et à savoir où se trouvent leurs chantiers personnels et comment s'en occuper.

 

La parentalité en général – Eltere sinn 

Langue/Sprooch

Thème- Thema

Soirée pour parents

Langue: LU, FR, DE

Wann d’Emotiounen iwwerkachen

Wann eisem Kand seng Emotiounen iwwerkachen, wësse mir oft net direkt wéi mir reagéieren kënnen. Wa gutt zourieden näischt méi bréngt, musse mir aner Moyenen fannen fir mat eisem Kand erëm zur Rou ze kommen. Heiansdo gi mir souguer vun den staarken Gefiller matgerappt a musse fir d’éischt eis eegen Emotiounen erëm an den Grëff kréien, ier mir dem Kand hëllefen kënnen. Dir kritt hei e puer konkret Iddien, wéi et gelénge kann, bei staarke Gefiller "Damp ofzeloossen".

Faire face aux émotions intenses
Nous ne savons pas toujours comment faire face aux émotions intenses de notre enfant. Quand les mots ne suffisent plus, il nous faut d’autres moyens pour aider l’enfant à se calmer. Il arrive même que l’énergie de l’émotion nous submerge et nous met en difficulté de gérer nos propres émotions. L’intervenante propose quelques pistes pour évacuer l’émotion par le mouvement.

 

Soirée pour parents

Langue: LU, FR, DE

De Burn-out parental verstoen

Op dësem Owend kritt een en Abléck wéi eng Erausfuerderung et ass, haut Elteren ze sinn.  Wat ass Burn-out a speziell Burn-out parental? Wéi kënnt de Burn-out zustan a wat kann ee maachen fir en ze prevenéieren oder rëm eraus ze kommen? Wat si Konsequenze vun engem Burn-out parental ? Dësen Owend riicht sech u jiddereen, deen un deem Thema interesséiert ass.

Comprendre le Burn-out parental

Lors de cette soirée nous abordons les défis de la parentalité aujourd'hui. Qu'est-ce le burn-out en général et spécifiquement le burn-out parental? Comment  se manifeste-t-il et comment peut-on le prévenir, voire sortir du burn-out parental. Quelles sont les conséquences d'un burn-out parental? Cette soirée s'adresse à tout le monde interessé par ce sujet.

 

 

 

 

 

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Les cookies nous permettent plus facilement de vous proposer des services. En utilisant nos services, vous nous autorisez à utiliser des cookies.